საგარანტიო პირობები

 

 

*       შპს. ALL DIGITAL-ს საგარანტიო და გარანტიის შემდგომი მომსახურება ვრცელდება მხოლოდ ALL DIGITAL--ში შეძენილ პროდუქციაზე. მომსახურება ხორციელდება ALL DIGITAL-ს სერვის ცენტრში. მის: ქუთაისი. დ. აღმაშენებლის პრ 1–3, ტელ: 246007.

 

*       საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს დაზიანებული ტექნიკის შეკეთებას, ან მის შეცვლას იგივე ან ანალოგიური მახასიათებლების მქონე სხვა მოდელით, ან თანხის კომპენსაციას (იხ. თანხის კომპენსაციის სქემა).

 

*       საგარანტიო პერიოდის ათვლა იწყება პროდუქტის ALL DIGITAL-ში შეძენის დღიდან და შეადგენს 12 თვეს !

 

*       საგარანტიო მომსახურეობა არ გულისხმობს ობიექტზე   გამოძახების  სატრანსპორტო ხარჯებს,  რაც ქალაქის ფარგლებში  შეადგენს 30 ლარს,  და ქალაქგარეთ  დაიანგარიშება:

 

30 ლარი + 1 კმ. 50თეთრი  ფორმულით.

 

*               საგარანტიო მომსახურების მისაღებად საჭიროა: 

 

*       სერვის განყოფილების მისამართზე .

       პროდუქტის დასახელება

       პროდუქტის სერიული ნომერი

       პროდუქტის შეძენის თარიღი (როდის შეიძინეთ პროდუქტი ALL DIGITAL-ში)

       პროდუქტის გაყიდვის თარიღი (როდის გაიყიდა პროდუქტი საბოლოო მომხმარებელზე)

       პროდუქტის დაბრუნების თარიღი (როდის დააბრუნა პროდუქტი საბოლოო მომხმარებელმა)

       პროდუქტის წინასწარი ტესტირების შედეგი

        

*       პროდუქტის ALL DIGITAL-ს სერვის ცენტრში მიღებიდან 3 (სამი) დღის ვადაში დადგენილი იქნება ტესტირების შედეგი და მისი შეკეთების ან გამოცვლის სავარაუდო ვადები - რის შესახებაც ეცნობება კლიენტს.  პროდუქტის შეკეთების ვადა განისაზღვრება დიაგნოზის დასმიდან მინ. 5 (ხუთი) მაქსიმუმ 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღით და დამოკიდებულია პროდუქტის შეკეთების სირთულეზე, სათადარიგო ნაწილების არსებობა/არ არსებობაზე, მათი ჩამოტანის ვადებზე.

 

*       იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის შეკეთება ვერ ხერხდება ან შეკეთების ვადა 30 დღეს აღემატება იგი გამოიცვლება იგივე ან ანალოგიური მახასიათებლების მქონე სხვა მოდელით.

 

*       იმ შემთხვევაში, თუ დიაგნოზის დასმიდან მინიმუმ 5, მაქსიმუმ 30 დღის ვადაში ვერ ხერხდება პროდუქტის გამოცვლა საწყობში იგივე ან ანალოგიური მახასიათებლების მქონე სხვა მოდელის არ არსებობის გამო, ხდება თანხის კომპენსაცია „თანხის კომპენსაციის სქემის შესაბამისად“ (იხ. თანხის კომპენსაციის სქემა). ამ- შემთხვევაში იწერება კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურა და შესაბამისი თანხა გათვალისწინებულ იქნება შემდეგი შეკვეთის დროს. თანხის კომპენსირების შემთხვევაში დაბრუნებული პროდუქტი აუცილებლად უნდა იყოს წარმოდგენილი სრული კომპლექტაციით  (დოკუმენტაცია, პროგრამული დისკები, შესაფუთი საშუალებები, სადენები და ..). წინააღმდეგ შემთხვევაში, თანხის კომპენსირებისას დასაბრუნებელ თანხას გამოაკლდება იმ კომპლექტის თანხა, რომელიც არ იქნა დაბრუნებული.

 

*       პროდუქტის შეკეთების ან გამოცვლის შემდეგ კურიერი ქუთაისის მასშტაბით მოახდენს მის მიწოდებას შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. შეკეთებული ან იგივე მოდელით შეცვლილი პროდუქტის მიწოდება ხდება სატრანსპორტო ზედნადების საფუძველზე, ხოლო სხვა მოდელით შეცვლილი პროდუქტის მიწოდება ხდება დაბრუნებულ პროდუქტზე გამოწერილი კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურა + შეთავაზებულ პროდუქტზე გამოწერილი  ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე.

 

*               უფასო საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება, თუ:

 

*       გასულია პროდუქტის საგარანტიო ვადა;

 

*       არ იკითხება სერიული ნომერი;

 

*       პროდუქტს აღენიშნება ფიზიკური ზემოქმედებით გამოწვეული დაზიანება;

 

*       უცხო სხეულების და სითხეების შეღწევის შემთხვევაში;

 

*       პროგრამული უზრუნველყოფის არასათანადო მუშაობის შემთხვევაში, თუ იგი არ არის გამოწვეული ტექნიკის გაუმართაობით;

 

*       დაზიანება გამოწვეულია ელ. ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება) ან მექანიზმის დანესტიანებით, ექსპლუატაციის წესების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირების მიერ ჩატარებული